Algemene voorwaarden van Leuke Fotokaartjes, gevestigd te Gouda.
Versie geldig vanaf 1 februari 2012 – bijgewerkt april 2014

Indien u diensten besteld via de website van Leuke Fotokaartjes gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hierna beschreven.

A. Het bedrijf Leuke Fotokaartjes is onderdeel van Design By Elja – Leuke Fotokaartjes, hierna te noemen Leuke Fotokaartjes, gevestigd aan de
Info@leukefotokaartjes.nl

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur: 06-29056062

Leuke Fotokaartjes is een website waar bezoekers geboortekaartjes kunnen bestellen en laten ontwerpen. De kaartjes zullen namens Leuke Fotokaartjes worden gedrukt, onderbesteed aan zorgvuldig gekozen leveranciers.

B. Privacy
Alle door de klant geleverde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestelling en overeenkomst. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclame, nieuwe producten en andere diensten van Leuke Fotokaartjes. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden toegezonden. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u een mail sturen aan info@leukefotokaartjes.nl met als subject “afmelden nieuwsbrief”.Wij zullen uw gegevens en mailadressen niet overdragen of verkopen aan derden t.b.v commerciële doeleinden.

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leuke Fotokaartjes. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Leuke Fotokaartjes. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Leuke Fotokaartjes behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Leuke Fotokaartjes erkend.
1.4. Leuke Fotokaartjes garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2. Levering
2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Leuke Fotokaartjes bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3. Aan de leveringsplicht van Leuke Fotokaartjes zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Leuke Fotokaartjes geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5. Geboortekaartjes zullen zo snel mogelijk na de geboorte van uw kind geleverd worden. Doorgaans binnen 24 tot 48 uur na de melding van geboorte. Afhankelijk van het tijdstip van melden.

Artikel 3. Prijzen
3.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3. Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 19% BTW.
3.4. De prijzen zijn inclusief enveloppen maar exclusief verzendkosten.

Artikel 4. Betalingen
4.1. De klant kan op twee manieren betalen bij Leuke Fotokaartjes, online via internetbankieren of door het geld over te maken.
4.2. Als de klant er voor kiest om vooraf te betalen dan bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum.
4.3. Na betaling van de klant zal er worden overgegaan tot het vervaardigen, ontwerpen, drukken en leveren van het product.
4.4. Na levering van het product zal het resterende bedrag in rekening worden gebracht.
4.5. Indien de betaling wordt herroepen, bent u Leuke Fotokaartjes het openstaande bedrag verschuldigd, inclusief een vertragingsrente van 1% per maand en administratiekosten van € 25,-. Indien het openstaande bedrag wordt uitbesteed aan een Incassobureau, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
4.6. Indien uw betaling in gebreke blijft, is Leuke Fotokaartjes gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
4.7. Indien de prijzen stijgen, dan heeft u recht op de prijs die bekend was wanneer u uw bestelling officieel heeft geregistreerd bij Leuke Fotokaartjes. U dient de nieuwe prijs tijdens de bestelling te voldoen en kan het verschil reclameren bij Leuke Fotokaartjes; info@leukefotokaartjes.nl waarvoor u binnen 2 weken een creditnota zal ontvangen.

Artikel 5. Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Leuke Fotokaartjes heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Leuke Fotokaartjes. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Leuke Fotokaartjes er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

Artikel 6. Gegevensbeheer
6.1. Indien u een bestelling plaatst bij Leuke Fotokaartjes, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Leuke Fotokaartjes. Leuke Fotokaartjes houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
6.2. Leuke Fotokaartjes respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3. Leuke Fotokaartjes maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 7. Garantie
7.1. Leuke Fotokaartjes garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
7.2. De garantietermijn van Leuke Fotokaartjes komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Leuke Fotokaartjes is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
7.3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Leuke Fotokaartjes) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Leuke Fotokaartjes. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Leuke Fotokaartjes schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.4. Indien klachten van de afnemer door Leuke Fotokaartjes gegrond worden bevonden, zal Leuke Fotokaartjes naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Leuke Fotokaartjes en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Leuke Fotokaartjes) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Leuke Fotokaartjes gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Leuke Fotokaartjes voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.5. Leuke Fotokaartjes is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
7.6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Leuke Fotokaartjes in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Leuke Fotokaartjes en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 8. Aanbiedingen
8.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Leuke Fotokaartjes zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3. Mondelinge toezeggingen verbinden Leuke Fotokaartjes slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4. Aanbiedingen van Leuke Fotokaartjes gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5. Leuke Fotokaartjes kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 9. Overeenkomst
9.1. Een overeenkomst tussen Leuke Fotokaartjes en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Leuke Fotokaartjes op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2. Leuke Fotokaartjes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 10. Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten
10.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van Leuke Fotokaartjes en eventuele leveranciers en dienen door u te worden gerespecteerd.
10.2. Leuke Fotokaartjes maakt gebruik van beelden van derden en draagt hierover rechten af aan de betrokkenen. Leuke Fotokaartjes garandeert niet dat alle gebruikte beelden geen inbreuk geeft op eigendomsrechten van derden.
10.3. Indien u van mening bent dat eigendomsrechten worden aangetast, kunt u dit schriftelijk melden aan Leuke Fotokaartjes, Mr. D.J. Van Heusdestraat 40, 2806 XJ Gouda.
10.4. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Leuke Fotokaartjes en de betreffende illustrator en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. Leuke Fotokaartjes behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.

Artikel 11. Overmacht
11.1. Leuke Fotokaartjes is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Leuke Fotokaartjes alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3. Leuke Fotokaartjes behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Leuke Fotokaartjes gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4. Indien Leuke Fotokaartjes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Reclamatie en aansprakelijkheid
12.1. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dient u dit binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan ons te kennen te geven.
12.2. Leuke Fotokaartjes heeft het recht om de geleverde producten te vervangen.
12.3. Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd, kunnen niet gereclameerd worden.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. Eigendom van alle door Leuke Fotokaartjes aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Leuke Fotokaartjes zolang de afnemer de vorderingen van Leuke Fotokaartjes uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Leuke Fotokaartjes wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2. De door Leuke Fotokaartjes geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Leuke Fotokaartjes of een door Leuke Fotokaartjes aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Leuke Fotokaartjes haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Leuke Fotokaartjes zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Leuke Fotokaartjes.

Artikel 14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Leuke Fotokaartjes en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gouda kennis, tenzij Leuke Fotokaartjes er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 15. Eigendom
De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals het ontwerp, teksten en (grafische) mogelijkheden van de website zijn eigendom van Leuke Fotokaartjes. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Leuke Fotokaartjes. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan Leuke Fotokaartjes.

Gouda, update april 2014